Klik på det du ønsker information om

Seniorklubben - Velkommen til sæsonen 2024

arrow down

Velkommen til en spændende sæson 2024

Vi glæder os til at tage fat på en ny sæson med plads til alle medlemmer af Simons Golf Klub som er fyldt 50 år. Nye medlemmer i Seniorklubben er meget velkomne, og vi lover, at I vil blive taget godt imod, for i Seniorklubben har hyggeligt samvær høj prioritet.

 

Tilmelding og Kontingent:

Kontingentet er på 300 kr. Beløbet indbetales på vores konto i

Danske Bank:           reg. nr. 3183              kontonr. 3172073999

Husk ved indbetalingen at anføre dit medlemsnummer og navn.

Nye medlemmer bedes samtidig sende en mail med navn, fødselsdag og -år, telefonnummer, medlemsnummer, handicap og e-mail adresse til seniorklubben.simons@gmail.com.

Når indbetalingen er registreret i vores system har du adgang til at deltage i klubbens arrangementer og til Seniorklubbens hjemmeside. www.seniorklubben.info.

Handicapbegrænsning ved seniorklubbens arrangementer:

Til alle vores turneringer er der begrænsning af handicapindeks til 54,0. Dit handicap må godt være over 54,0, men antal tildelte slag i vore matcher må ikke være større end det, som gælder for handicap 54.

Spilletider:

Vi spiller altid om mandagen med enten gunstart eller løbende start. Match-typerne kan du se på vores hjemmeside under ’Spilleplan’. Matcherne spilles typisk i forskellige rækker med præmier til de bedste.

 

Tilmelding ved gunstart:            Foretages på Seniorklubbens hjemmeside under ”Arrangementer”. Åben for tilmelding ca. en uge før en turnering.

Tilmelding ved løbende start:    Bookning i GolfBox. Vi har spilletider fra 12:00 til 14:00, som er blokerede for andre spillere. Det er muligt at spille på andre tider om mandagen, forudsat man spiller med et andet medlem af Seniorklubben.

 

Vi spiller 2 gennemgående turneringer:

Seniorklubbens Årsturnering    8 matcher løbende gennem sæsonen

Sommerturneringen                   I juli måned (4 Eclectric matcher)

Bortset fra enkelte par- og holdturneringer spiller vi i 3-bolde for at tilgodese ønsket om, at en 18 hullers runde skal afvikles på 4 timer.

 

Scorekort:

Et reglementeret scorekort med fortrykt navn og antal tildelte slag, skal hentes i Proshoppen. Alle matcher afvikles på grundlag af det handicap, som fremgår af Golfbox. Du er selv ansvarlig for at registrere din score i Golfbox, så husk at tage et billede af scorekortet inden du afleverer det. Seniorklubben forventer, at alle registrerer deres score i Golfbox, når de deltager i klubbens matcher.

 Tættest på pinden på alle par 3- huller:

I de fleste turneringer er der også præmier til spillere, der kommer tættest på pinden på par 3 hullerne. Flagstængerne bruges som målestok. Der måles kun afstande, hvor bolden er på greenen, og er mindre end 2 flagstangslængder fra hullet. Resultatet skrives tydeligt øverst på scorekortet.

 

Fællesspisning og overrækkelse af præmier:

Efter matcher med gunstart er der fællesspisning, vor månedlige præmieuddeling og hyggeligt samvær. (Se spilleplanen).

 

Highlights for sæsonen 2024:

18. Marts               Orienteringsmøde kl. 17.00

08. April               Åbningsmatch.

27.-28. maj              Forårstur til Møn Golfklub.

15-18. juli                Den årlige sommertur til Araslöv i Sverige.

20. – 25. Okt.         Evt. efterårstur til syd Europa.

04. Nov.                 Generalforsamling

 

Seniorklubbens bestyrelse:

Formand: Erling Schiøtz                       22211888

Næstformand: Elsebeth Borch             22991299

Kasserer: Kim Jacobsen                        40832553

Webmaster: Elsebeth Borch                 22991299

Sekretær: Kirsten Hess                          28898564

Medlem: Per Skovgaard Jespersen     22238610

Medlem: Gitte Glistrup                          22193111

Suppleant:  Lisbet Schmølker              61709770

 

Luk info

VEDTÆGTER for Seniorklubben i Simon's Golf Club

arrow down

VEDTÆGTER for Seniorklubben i Simon’s Golf Club

1  Navn og hjemsted

Klubbens navn er SENIORKLUBBEN. Postadresse er: Simon’s Golf Club, Nybovej 5, 3490 Kvistgård

2  Formål

Klubbens formål er at spille golf efter DGU’s regler samt at virke for et godt sammenhold mellem klubbens medlemmer og i øvrigt varetage medlemmernes interesser i Simon’s Golf Club.

3  Medlemmer

Enhver dame og herre, der er aktive medlemmer af Simons Golf Club, kan fra og med det år, spilleren fylder 50 år optages i Seniorklubben. Bestyrelsen kan give dispensation for alderskriteriet.

4  Kontingent

Kontingentet følger kalenderåret og fastsættes på klubbens generalforsamling.

Kontingentet skal betales til kassereren forud for deltagelse i første match i sæsonen.

5  Generalforsamling

Seniorklubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamling afholdes en gang årligt i november og eventuelt i tilknytning til en julematch eller -komsammen. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst tre (3) ugers varsel ved skriftlig meddelelse (eller e-mail) til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, og den skal samtidig opsættes på Simon´s Golf Clubs opslagstavle.

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen for at kunne behandles på denne. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal de indkomne forslag opsættes til gennemsyn for medlemmerne på Simon´s Golf Clubs opslagstavle.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som indkaldelse til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent, der suverænt afgør alle procedurespørgsmål vedrørende mødets afvikling.

Kun betalende medlemmer af Seniorklubben har stemmeret. Hvert medlem har een stemme og beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemme-berettigede deltagere. Afstemning skal på ethvert medlems forlangende afholdes skriftligt.

Stemmer kan afgives ved fuldmagt og hvert medlem kan medbringe op til tre fuldmagter.

På generalforsamlingen føres der referat, som godkendes og underskrives af dirigenten og den samlede bestyrelse. Referatet udsendes via e-mail, offentliggøres på opslagstavlen og kopi heraf fremsendes til orientering til Simon’s Golf Club att. sekretariatet. Samtidigt vedlægges klubbens årsregnskab/budget

6  Dagsorden

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for næste sæson herunder forslag til kontingent.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

 

7  Bestyrelse

Bestyrelsen består af 4 – 6 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af et bestyrelsesmedlem udtræder før tid, indtræder suppleanten for den resterende periode.

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der har indbetalt kontingent  til Seniorklubben.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege udvalgsmedlemmer.

Bestyrelsen indstiller et bestyrelsesmedlem til matchkomiteen i Simon´s Golf Club.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Den fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, og beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning vedrørende klubbens anliggender.

Klubben tegnes minimum af formand og et bestyrelsesmedlem i forening.

8  Regnskab

Klubbens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

Senest 15. oktober afgiver bestyrelsen regnskabet til revision. Det reviderede regnskab suppleret med budget for det kommende regnskabsår fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

9  Matcher

Matchprogram for sæsonen publiceres senest 2 uger før sæsonens første match. Samtidigt opsættes matchprogrammet på opslagstavlen i Simon’s Golf Club.

Det maksimale banehandicap, der kan spilles til, fastsættes af bestyrelsen.

Klubbens matcher er forbeholdt medlemmerne.

Ethvert medlem af Seniorklubben har dog mulighed for at kunne invitere en gæst med til en af Seniorklubbens almindelige spilledage. Ved ”almindelig spilledag” forstås en spilledag, hvor der ikke afholdes en match eller andet specielt arrangement. I tvivlstilfælde kontaktes et medlem af bestyrelsen.

Gæster skal overholde de til enhver tid gældende retningslinier for at kunne spille på Simon’s Golf Club. Herunder handicapkrav, betaling af greefee, etiketteregler, m.m..

Kun bestyrelsen har mulighed for at invitere gæster med til en matchdag

Scorekort skal afleveres hver gang i nøje overensstemmelse med golfreglernes § 6.6.

10  Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan kun foretages på en generalforsamling eller på en af bestyrelsen indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Det er en betingelse, at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er til stede eller repræsenterede ved fuldmagt på generalforsamlingen, men forslaget til ændringer er vedtaget af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer/fuldmagter, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor forslaget blev behandlet. På den ekstraordinære generalforsamling kræves at forslaget vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer/fuldmagter – uanset disses antal.

11  Klubbens opløsning

I tilfælde af klubbens opløsning, der skal vedtages efter samme procedure som for vedtægtsændringer i henhold til § 10, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde vedrørende opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

———————–

Disse vedtægter er godkendt på klubbens generalforsamling

mandag den 26. september 2005.

Sidst revideret 21. november 2016.

Luk info

Seniorklubbens bestyrelse

arrow down

Seniorklubbens bestyrelsen  i 2023 – KLIK HER

Luk info

Præmiepolitik for Seniorklubben

arrow down

PRÆMIEPOLITIK FOR SENIORKLUBBEN.

1) I hver række udløses 1 præmie for hver 5. spiller således:

                             1-2 spillere/hold: 0 præmier

                             3-5 spillere/hold: 1 præmie

                             6-10 spillere/hold: 2 præmier

                             Over 11 spillere/hold: 3 præmier

2) Ved pointlighed mellem 2 eller flere spillere i individuelle matcher, vinder den, som har det laveste handicap.  Ved pointlighed i holdmatcher vinder det hold, som har flest points på sidste 9 huller/sidste 6 huller/sidste 3 huller.  Ved gunstart er det banens sidste 9 huller der gælder.

3) Præmier uddeles til vinderne ved den først kommende præmieuddeling. Hvis man ikke er til stede, er præmiemodtageren selv ansvarlig for at afhente sin præmie hos kassereren.

Præmier der ikke er afhentet senest i forbindelse med Generalforsamlingen tilfalder Seniorklubben.

4) Tættest-på-pinden på par-3 huller:

Der gives 1 præmie for tættest på pinden på alle par-3 huller i matchen.

5) Præmier:

1. præmie: 1 flasker rødvin og 1 flaske hvidvin

2. præmie: 1 flaske rødvin

3. præmie: 1 æske bolde

Tættest på pinden: 1 æske bolde

6) Vi spiller i 3 lige store rækker – hvis der er spillere nok – A, B og C med 1. og 2. og 3. præmie i hver række. Det tilstræbes, at der er minimum 11 spillere i hver række. Det er  matchlederen, som  bestemmer antal rækker. I hold- og parturneringer spilles i 1 række.

7) Vindernavnene sættes op på hjemmesiden. Præmierne uddeles på førstkommende dag med  fællesspisning og præmier, som anført på årets spilleplan.

8) Slutpræmien for de tællende matcher uddeles ved generalforsamlingen.

9) Seniorklubbens kasserer køber og medbringer præmierne. Præmierne uddeles af de enkelte matchledere.

10)  Vinterturnering: lederen af denne gennemgående match bestemmer selv rækkeantal og tidspunktet  for præmieuddeling.

Luk info

Huskeliste til matchledere og matchhjælpere

arrow down

Huskeliste til matchledere:

Matchinfo på hjemmesiden under spilleplan.

Gunstart er altid omvendt gunstart. Hulfordeling aftales med personalet i proshoppen eller Helle i Administrationen.

I tilfælde af 4-bolde i Texas/Mexican Scramble, Irish Rumble eller andre matcher, hvor en 4-bold har fordel sammenlignet med en 3-bold, skal antal tildelte slag for 4-bolden korrigeres med reduktionsfaktor 0,75.

Præmiepolitik på hjemmesiden .

Ved lige scores vinder laveste hcp i individuelle matcher.   Sidste 9/6/3 huller i par- og holdmatcher.

Tættest på pinden på alle par 3 huller på hver sløjfe. Max inden for 2 flaglængder. Flag måler 2,37 m. Bolden skal ligge på green.

Pedro – hvis nødvendigt med Pedro er det altid efter systemet: hul 1 ~ score 1, hul 2 ~ score 2, hul 3 ~ score 3 og hul 4 ~ score 0. Således fortsætter det med hul 5 ~ score 1 osv. Det giver ialt 27 point.

Mind alle om, at de bør indberette deres score i Golfbox.

Spisning/menu aftales af  Elsebeth Borch med Lakeside.

I forbindelse med spisning meddeler Elsebeth Borch ca. antal spisende deltagere direkte til restauranten torsdag og når tilmeldingen lukker meddeles evt. ekstra spisende lørdag morgen.

Send hurtigst muligt matchresultat samt kort referat til webmaster Elsebeth Borch.

 

Luk info

Generelle Turneringsbestemmelser for Seniorklubben

arrow down

Generelle Turneringsbestemmelser for Seniorklubben

Alle turneringer afvikles efter Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews regler samt de til enhver tid gældende lokale regler.

Der kan afholdes turneringer, hvor der kan være opstillet særlige propositioner. Propositionerne vil altid være tilgængelige på Seniorklubbens hjemmeside. Når intet andet er oplyst, vil det altid være SK’s generelle turneringsbestemmelser, som anført nedenfor, der er gældende.

Deltagere
Turneringer er åbne for aktive senior-medlemmer af Simons eller gæster.

Tilmelding og starttid
Turneringer afvikles fra hvid/gul/blå/rød tee og gældende er kun lokale regler, der er meddelt på scorekort eller ved opslag fra Turnerings- og/eller Baneudvalget. Overtrædelse af lokale regler medfører straf.

Tilmelding skal ske på www.seniorklubben.info. Tilmeldingen er bindende, men kan afmeldes ved henvendelse til turneringsledelsen. Startlisten oplyses  endeligt ½ time før start.

Max. hcp. – 54,0. Det betyder, at deltagerne ved klubbens turneringer ikke må spille efter et handicap, der er større end 54,0. Det betyder derimod ikke, at man skal have et handicap 54 eller derunder for at være med, men blot at man skal anvende antallet af tildelte slag, som om man havde et handicap 54.

Turneringsfee og afbud
Medlemmer af Seniorklubben deltager gratis. For andre medlemmer af Simons er der et turneringsfee på kr. 300, for gæster er der et turneringsfee på kr. 100., der skal være betalt til turneringsledelsen senest 30 min. før starttidspunkt angivet på startlisten. Kontaktdata til turneringsleder fremgår af hjemmesiden.

Mødetid
Mødetid ved tee-stedet senest 10 min. før start. Spillerne skal starte på de tidspunkter og i den rækkefølge, som fremgår af startlisten. Ved gunstart skal alle møde senest 10 min. før start. Har man 2. starter på et hul, så skal man stadig møde samme tid som de øvrige spillere.

Ved for sent fremmøde inden for 5 min. efter starttiden idømmes 2 straffeslag i slagspil og tab af første hul i hulspil. Senere ankomst medfører diskvalifikation. I tilfælde af force majeure kan der dispenseres.

Manglende afbud/udeblivelse fra en turnering medfører 1 spilledags karantæne for efterfølgende turneringer.

Aflysning af turnering
Turneringsledelsen forbeholder sig til enhver tid ret til at aflyse en turnering, uanset grund.

Forsinkelse af spillet
Utilbørlig forsinkelse af spillet vil efter advarsel og ikke afhjulpet på efterfølgende to huller medføre 1 straffeslag (jf. regel 6-7), gentagen forseelse 2 straffeslag, herefter diskvalifikation.

Brug af afstandsmålingsudstyr
For alle klubturneringer gælder, at en spiller må opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande.

Hvis en spiller under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på hans spil (fx hældninger, højdeforskelle, vindhastighed osv) overtræder spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikation. Dette gælder uanset, om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om andre forhold end afstand.

Scorekort og placeringer

Umiddelbart efter rundens afslutning afleveres udfyldt og underskrevet scorekort til matchleder. Alle deltagere er selv ansvarlige for at indberette scores til GolfBox.

Alle skal aflevere scorekort, uanset resultat, da det har indflydelse på antal uddelte præmier.

Hvor intet andet er meddelt, afgøres placeringerne efter opnået antal stableford point. Ved lige resultat afgøres placering efter index, således at laveste index vinder.

Anke
Anke vedr. kendelse eller etikette i forbindelse med en turnering skal være SK’ bestyrelse i hænde senest 8 dage efter turneringens afholdelse,

Præmieoverrækkelse
Turneringslederen er ansvarlig for præmieoverrækkelsen, der normalt sker den sidste mandag i måneden.

Luk info

Hurtigere golf - Bedre golf

arrow down

RASKE RUNDER UDEN STRESS

Behøver en golfrunde tage fire timer eller derover? Svaret er naturligvis nej, men meget tyder på, at spillet på de danske golfbaner bliver stadig langsommere. Oftere baneservice, lavere rough og flere lige golfslag er selvfølgelig en mulighed for at sætte rundetiderne ned, men vi kan som golfspillere også bidrage til at holde et godt flow på de danske golfbaner.

Seniorklubben anbefaler, at alle følger de fire enkle råd beskrevet på disse sider. Så skulle en golfrunde i rask tempo, men uden stress, være så godt som hjemme.

VENT MED AT GÅ UD PÅ FØRSTE HUL!

En hovedårsag til langsomt spil er, at spillerne for tidligt slår ud på første hul. I officielle matcher skyldes det den lagte tidsplan, og ved private runder det lettere hektiske ønske om hurtigst muligt at komme af sted.

Derfor:

 • Tag i stedet ventetiden på første tee
 • Vent gerne til alle på holdet foran er helt fremme på green
 • Vent med slaget mod green til holdet foran er helt væk fra green

Dette lille trick alene giver en meget bedre spillerytme for alle og kan fjerne stort set al ventetid på runden

SPIL “Ready golf”:

SLÅ UD FØR DU SKRIVER

Et væsentligt unødigt tidsforbrug finder sted på hvert teested, når spillerne først skal til at diskutere hinandens score på foregående hul, lede efter nye tees eller bolde, ud i busken for at tisse, masser af prøvesving – og hvad tiden ellers går med.

Derfor:

 • Spilleren, som først er klar, bør gå direkte på teestedet og slå sit drive, og ikke nødvendigvis vente på spilleren med ‘honnøren’
 • Vent med at skrive scorekort til efter udslaget
 • Find nye tees eller gå i busken undervejs i spillet, når de andre skal slå

Blot to minutter sparet på hvert teested vil korte runden af med 36 minutter

VÆR KLAR TIL AT SPILLE!

Megen unødig tid bruges på, at alle fire spillere på samme hold følges ad ud til boldene, en efter en. Når første spiller har spillet videre, går gruppen samlet til næste bold osv., og slår først når det er ‘ens tur’ til at slå.

Derfor:

 • Gå i stedet straks ud til hver sin bold
 • Foretag straks den mentale forberedelse af slaget
 • Hvis bagved stående spillere på samme hold endnu ikke er klar til at slå, så slå til din bold, når du er klar, under forudsætning af, at du ikke forstyrre andre spiller i deres slag. 
 • Vær dog samtidig opmærksom på, at du ikke udsætter dig selv for risiko for at blive ramt af bagved stående spillere, når de slå til deres bold.

Det samme gælder også på greens. Put når du er klar, hvis det ikke virker forstyrrende på andre spillere.

Gennemføres denne procedure systematisk, kan der spares mange minutter på en runde.

HOLD ØJE BAGUD

Det er væsentligt at erkende og acceptere, at nogle golfspillere spiller hurtigere end andre.

Derfor:

 • Hold øje med om der nærmer sig hurtigere spillere bagfra
 • Find ud af hvem det er, og hvor hurtigt de spiller
 • Er I ved at blive indhentet, så spørg om de ønsker at spille forbi
 • Siger de ja tak, så lad dem hurtigst muligt gøre det. (l dag siger reglen, at hurtigere spillere ska have lov til at gå igennem langsommere spillere – uanset om de er en, to, tre eller fire.)

Hvis hurtigere spillere får lov at spille igennem, så snart det er muligt, vil mange golfrunder også kunne afkortes betydeligt

FLERE GODE RÅD:

Ved at følge de fire råd skærer du en god portion tid af en golfrunde, og har du øje for flere tidsbesparende aktiviteter, kan det blive til endnu mere. F.eks.:

 • Behøver vi at markere 30 cm. puts?
 • Behøver vi at læse alle puts fra alle sider?
 • Behøver vi at lede alle tre minutter efter hver eneste skævert?
 • Behøver vi at tage fire prøvesving før hvert slag?
 • Kan vi gå bare lidt hurtigere mellem slagene?
 • Kan vi undgå uhensigtsmæssig placering af udstyr omkring greens, når vi skal putte?
 • Kan vi lære golfreglerne bare lidt bedre, så eventuelle tvivlsspørgsmål kan afgøres hurtigere?

I DGU’s medlemsundersøgelser er budskabet meget klart og tydeligt. Et godt flow på golfbanen er en vigtig faktor for at opnå “den gode golfoplevelse’. Vi har således et fælles ansvar for at skabe hurtigere golfrunder af hensyn til både golfspillerne og golfen.

Luk info

Privatlivspolitik for Seniorklubben

arrow down

Dato: 15-3-2019

Privatlivspolitik for Seniorklubben

I forbindelse med dit medlemskab i Seniorklubben behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem i Seniorklubben.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Seniorklubben. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Seniorklubben er dataansvarlig – kontaktinformation

Seniorklubben er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Seniorklubben, hvilket omfatter:

 • orientering om aktiviteter i Seniorklubben eksempelvis i nyhedsbreve sendt fra hjemmesiden
 • håndtering af adgang til spil på banen om mandagen
 • registrering af scores
 • turneringsplanlægning og -afvikling
 • håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og registrering af betaling af kontingent
 • afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer
 • registrering og offentliggørelse af vindere på hjemmesiden
 • opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede (efter samtykke) kan blive delt med Seniorklubbens medlemmer på Seniorklubbens hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af  1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Seniorklubben.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

Spillere, som er medlem af Seniorklubben.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn,  telefonnummer,  e-mailadresse og golfhandicap.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • GolfBox
 • Kasseren, som registrerer betalinger
 • Andre medlemmer i Seniorklubben

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Seniorklubben indhentes alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1/2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Luk info